Nước Liên Hoa chảy ra Cống Trắng,
Khói ả phiền lẵng nhẵng theo sau.
Đầu quan gối vế ả đào,
Ro ro dọc tẩu áp vào môi thâm.


Bài ca dao này nói về cô đầu và tệ nạn xã hội ở phố Khâm Thiên (Hà Nội) thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002