Nước Hồ Tây vừa trong vừa mát,
Đường chợ Bưởi lắm cát dễ đi.
Cô kia bóng bẩy làm chi,
Để cho anh ấy đi đi về về.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002