Nơi thương cha mẹ biểu không,
Nơi chẳng bằng lòng cha mẹ biểu ưng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)