Năng mưa thì tốt lúa vườn,
Năng đi năng lại coi thường nhau ra.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)