Năng mưa thì giếng năng đầy,
Anh năng đi lại, mẹ thầy năng thương.


Khảo dị:
Năng mưa thì giếng năng đầy,
Anh hay đi lại cho thầy mẹ thương.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975