Năm voi anh đúc năm chuông
Năm cô anh đóng năm giường bình phong
Còn một cô bé chửa chồng
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô
Một là ông Cống, ông Đồ
Hai là ông Bát, ông Cửu, ông Đô cũng vừa
Giả ơn bà Nguyệt, ông Tơ
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng hùng
Cho mau cửa lại treo cung
Để cho cô bế cô bồng cô ru
Cô ru rằng:
Con ăn, con bú, con nô
Con lẫy, con bò, con chững, con đi
Ngày sau con cả lớn khôn
Con học, con thi, nhảy ba tầng sóng kinh kỳ khai nhan


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)