Năm quan tiền tốt bó mo,
Làm tờ ký chỉ, chị cho chuộc chồng.
- Măng non nấu với gà đồng,
Chơi nhau một trận xem chồng về ai?
Già gan cướp được chồng người,
Non gan hết vía rụng rời chân tay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)