Năm canh sáu khắc còn dư,
Thương chàng một nỗi tương tư đêm ngày.
Năm canh sáu khắc còn chầy,
Thương chàng một nỗi mình gầy xác ve.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006