Năm Thìn trời bão thình lình,
Kẻ trôi người nổi, hai đứa mình còn đây.
Tơ hồng nay đã về tay,
Bà Nguyệt ở lại xe dây hai đứa mình.
Điệu phu thê mình giữ trọn tình,
Để phụ mẫu hay đặng đánh mình đau tôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004