Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia bể nọ ai đắp mà sâu?
Vì ai cá chẳng bén câu,
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim.
Muốn ăn mơ nổi mận chìm,
Anh cũng lặn lội đi tìm về cho.
Thế gian thấy bán thì mua,
Biết rằng mặn nhạt chát chua nhường nào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004