Nói ra sợ chị em cười,
Lấy chồng tháng chín tháng mười có con.
Có con tôi năn nỉ cùng con,
Có chồng tôi phải gánh lấy giang sơn nhà chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004