Nói người phải ngẫm đến ta,
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần.
Nói người phải ngẫm đến thân,
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)