Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu.
Lục bình trôi riu ríu,
Anh đừng bận bịu bớ điệu chung tình.
Con nhạn ba cao khó bắn,
Mà con cá ở ao huỳnh cũng khó câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004