Nói chín thì nên làm mười,
Nói mười làm chín kẻ cười người chê.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)