Nâng niu cho đáng nâng niu,
Cho đáng sức chiều kẻo uổng công anh.
Bao giờ cho sóng bỏ gành,
Cù lao bỏ biển thì anh bỏ nàng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006