Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả,
Bâng khuâng như con cá hiệp vầy.
Thiếp gặp đặng chàng giữa hội trời mây,
Trước là hội ngộ sau kết nghĩa sum vầy nợ duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004