Nàng về buôn bán cho ngoan,
Để anh giã giấy lấy quan tiền dài.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002