Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu.


Khảo dị:
Nàng dâu mới về là hoàng thái hậu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004