Nàng dâu mới về là bà hoàng hậu


Khảo dị: "Nàng dâu mới về là hoàng thái hậu".

Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004