Nàng ơi anh quyết với mình,
Công anh dan díu chẳng thành thời thôi.
Con sông bên lở, bên bồi,
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong.
Sông kia nước chảy hai dòng,
Biết rằng bên đục, bên trong bên nào.