Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.


Khảo dị:
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Muốn sang thời bắc cầu Ô,
Muốn con hay chữ cưới cô cho thầy.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970