Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền,
Muốn về bên nớ nhưng duyên lỡ rồi!


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)