Muốn rằng tế tửu lang trung,
Còn như chủ sự lấy thùng mà đong.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969