Muốn cho sông cạn đò đầy,
Muốn cho chung mẹ chung thầy với em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975