Muốn cho biển hẹp như ao,
Bắc cầu đòn gánh mà trao biển tình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)