Muốn ăn rễ tía trầu vàng,
Có con thì gả cho làng Chạ Nghi.


Chạ Nghi tức làng Nghi Tàm ở bờ đông Hồ Tây, Hà Nội, con gái thường là xinh đẹp lại có nghề buôn trầu không và vỏ. Dân gian còn có câu “Trầu vàng, rễ tía, gái Nghi Tàm”.

Khảo dị:
Muốn ăn rễ tía trầu vàng,
Đông con nên gả cho làng Chạ Nghi.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002