Muốn ăn măng trúc, măng giang,
Măng tre, măng nứa, cơm lam thì chèo.
Ngược xuôi lên thác, xuống đèo,
Chim kêu bên nọ, vượn trèo bên kia.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)