Muốn ăn cơm trắng, cá kho,
Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh.


Khảo dị:
Muốn ăn cơm trắng, cá kho,
Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò theo anh.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975