Muốn ăn cá bống kho gừng,
Thì về Kẻ Mỹ đánh thừng với anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)