Muốn ăn đậu phụ, tương Tàu,
Mài dao, đánh kéo gọt đầu đi tu.
Mồm thì tụng niêm nam mô,
Miệng thì rượu thịt lu bù sớm hôm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)