Muôn nghìn chớ lấy kẻ La,
Cái tương thì thối, cái cà thì thâm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)