Mong cho chóng đến vụ hè,
Tàu seo nghỉ việc em về với anh.
Cùng nhau gánh đá xây thành,
Trăm năm gìn giữ mối tình đôi ta.


Khảo dị:
Mong cho chóng đến vụ hè,
Tàu seo nghỉ việc anh về với em.
Cùng nhau xe chỉ mài kim,
Tình kia khâu lại cho thêm chắc bền
.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002