Miếng trầu là miếng trầu cay,
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi.
Miếng trầu têm để trên cơi,
Nắp vàng đậy lại đợi người tri âm.
Miếng trầu kèm bức thư cầm,
Chờ cho thấy khách tri âm sẽ chào.
Miếng trầu têm để trên cao,
Chờ cho thấy khách má đào mới cam.
Miếng trầu têm để bên nam,
Mang sang bên bắc mời chàng hôm nay.
Miếng trầu xanh rõ như mây,
Hạt cau đỏ ối như dây tơ hồng.
Miếng trầu như trúc như thông,
Như hoa mới nở, như rồng mới thêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]