Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005