Miêu linh chẳng dám lại gần,
Đứng xa mà khấn thánh thần chứng tri.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970