Mai lan cúc trúc tứ hữu thanh nhàn,
Ngộ tình cờ cây mọc gặp lá vàng có xứng không?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975