Mừng nay nho sĩ có tài,
Bút nghiên dóng dả dùi mài nghiệp Nho.
Rõ ràng nên đấng học trò,
Công danh hai chữ trời cho dần dần.
Tình cờ chiếm được bản xuân,
Ấy là phú quý đầy xuân quế hoè.
Một mai chân bước cống, nghè,
Vinh quy bái tổ ngựa xe đưa mình.
Bốn phương nức tiếng vang lừng,
Ngao du bè Thánh, vẫy vùng rừng Nho.
Quyền cao chức trọng trời cho,
Bõ công học tập bốn mùa chúc minh.
Vui đâu bằng hội để danh,
Nghề đâu là nghiệp học hành là hơn.
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xuôi.
Phu nhân thời có công nuôi,
Toàn gia hưởng Phúc, Lộc trời ban cho.
Mùi thế vị khi nồng, khi nhạt,
Chén yên hà kẻ tỉnh, người say.
Nghiêng bầu phong nguyệt cho đầy cuộc vui.
Mừng nay thái vũ xuân hồi,
Miệng dâng câu hát, hoan bồi một khi.


Khảo dị:
Mừng nay nho sĩ có tài,
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp Nho.
Rõ ràng nên đấng học trò,
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng.
Một mai
chiếm được bảng vàng,
Ấy là phú quý giàu sang quế hoè.
Bước đường tiến đến cống, nghè,
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng.
Bốn phương nức tiếng vang lừng,
Ngao du bể Thánh, vẫy vùng rừng Nho.
Quyền cao chức trọng trời cho,
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970