Mừng nay mở hội long vân,
Để cho hàng xứ xa gần đến xem.
Một năm là mấy tháng xuân,
Một ngày được mấy giờ dần hỡi ai.
Duyên kim phận cải trời xui,
Một năm được mấy cơn vui thế này!


Bài ca dao này về hội chùa Hàm Long, Hà Nội, nguyên là đất thôn Hàm Châu (sau là Hàm Khánh), tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương, có ngôi chùa Hàm Long từ đời Lý, nay không còn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002