Mừng nay kéo hội vui thay,
Đem đàn ra gẩy một bài nhân duyên.
Xem bài nào ấm nào êm,
Xem bài thề nguyền ta gẩy nghe chung.


Bài ca dao này về hội chùa Hàm Long, Hà Nội, nguyên là đất thôn Hàm Châu (sau là Hàm Khánh), tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương, có ngôi chùa Hàm Long từ đời Lý, nay không còn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002