Mừng chàng nho sĩ đến chơi,
Vũ Môn cá nước thảnh thơi đua tài.
- Mừng nàng chân giậm tay đưa,
Miệng cười mắt liếc, tình tơ tơ tình.
- Mừng chàng bước tới Kim Liên,
Bạch liên trắng bạch, hồng liên đổ hồng.
- Mừng nàng dựa áng xuân tiêu,
Thanh tiêu xanh biếc, tử tiêu tía vàng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004