Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục,
Dầu đỏ như cục son tầu, gần mực cũng đen.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)