Một trăng là mấy Cuội ngồi,
Một gương tư mã mấy người soi chung?
Một đôi cho đáng một đôi,
Anh thì sứt mũi, chị tôi lẹm cằm.


Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969