Một trăm ông chú không lo,
Lo về một nỗi mụ o dọn mồm.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969