Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ,
Đạo chồng, nghĩa vợ là đức cù lao.
Nhớ khi trăng gió, mưa rào,
Trăm năm gối phượng má đào bên em.


Khảo dị:
Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ,
Đạo chồng, nghĩa vợ là đức cù lao.
Sông sâu ai dám tới đào,
Bạn về nhà bạn, nước mắt ào như mưa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004