Một tay gõ mõ, gõ chuông,
Một tay bóp vú cô nàng nghe kinh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)