Một sông dễ bắc mấy cầu,
Thiếp là phận gái biết hầu mấy nơi?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)