Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì, mà tính chẳng ra?

- Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.
Có gì mà tính chẳng thông?
Tiền rưỡi gạo tẽ, sáu đồng chè tươi.
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn, kẻo chàng hồ nghi.
Hai mươi mốt đồng bạc nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn thì một trăm.


Nguồn: Quốc văn giáo khoa thư lớp Sơ đẳng, Nha Học chánh Đông Pháp xuất bản, 1935