Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)