Một nong tằm bằng năm nong kén,
Một nong kén bằng chín nén tơ.
Em thương anh tháng đợi năm chờ,
Lòng nào dứt mối lìa tơ cho đành.