Một nhà sinh đặng ba vua:
Vua sống, vua chết, vua thua chạy dài.


Vua sống: Đồng Khánh, vua chết: Kiến Phúc, vua thua chạy dài: Hàm Nghi. Cả ba vua này đều là anh em trong một nhà.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)