Một nghiên năm bảy bút giao kề,
Biết lòng thày mẹ chấm phê bút nào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004